Masala Art

Shallow Dish 2 POR (MA.SD-2)

Deep Bowl 2 POR (MA.DB-2)

Shallow Dish 1POR (MA.SD-1)

Deep Bowl 1POR (MA.DB-1)

Shallow Bowl 2POR (MA.SB2)

Chutney Bowl (MA.CHB)

Shallow Bowl 1 POR (MA.SB-1)

Condiment Bowl (MA.CB)

Badam (MA.BA)

Kaju (MA.KJ)