Gravy Boat

Gravy Boat

  • Dimension : 25ol-35ol
  • Shape : Eclipse
  • Shade : White