Slush Machines ( 2 Tank)

Slush Machines ( 2 Tank)

  • Dimension : Size- 480*630*840mm, Power- 700w, Jar Cap- 15Ltr / jar.
  • Shape : ----
  • Shade : ----