Soap Dish

Soap Dish

  • Dimension : 10cm
  • Shape : Rectangular
  • Shade : White