Sugar Pak Holder

Sugar Pak Holder

  • Dimension : 11cm-9*5cm
  • Shape : Eclipse
  • Shade : White